Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Notulen en update 15 juni 2022

d.d. 15 juni 2022 heeft de laatste MR vergadering plaatsgevonden. Hierin zijn ook de notulen van de vergadering d.d. 17 mei 2022 vastgesteld welke ook zijn bijgevoegd aan de documenten en aan dit bericht. De notulen van de vergadering d.d. 15 juni 2022 zullen later worden toegevoegd na vaststelling van deze notulen. 

Een aantal zaken die hier met name in naar voren komen: 

 • Evaluatie jaarplan MR 2021-2022:  
  • Passend onderwijs - zal met name andacht krijgen volgend jaar 
  • Diversiteit: blijvend aandachtspunt 
  • Identiteit: blijvend aandachtspunt 
  • Oudertevredenheidspeiling: analyse gedeeld door MR met directie. MR blijft meedenken over communicatie, maar aandachtspunten zijn door directie afdoende opgevolgd 
  • Huisvesting: met name vinger aan de pols betreffende nieuwbouw Kroonkruid en uitbreiding Esse 
  • Lestijden: zie onderstaand 
    
 • Continue bewaking van het proces betreffende het continurooster en dus ook regelmatige evaluatie van de voortgang na inwerkingtreding continurooster per 7 maart 2022 
 • MR - verdeling taken gelijk aan vorig jaar. Wel een vacacture voor oudergeleding per volgend schooljaar 
 • Financiele realisatie 2021 2022 betreffende de ouderbijdragen: 
  • Schoolkassa als tool voor innen ouderbijdragen werkt goed 
  • Bijdrage voor afscheidsavond groep 8 en tekort kamp groep 8 worden door MR opgehoogd. Tevens wordt de structurele bijdrage voor groep 8 verhoogd en wordt een deel van de ouderbijdragen hiervoor gereserveerd (als onderdeel van de ouderbijdragen die ouders voor groep 1 tot en met 7 betalen) 
  • Kascontrole: uit te voeren op 13 september 2022 
    
 • Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor meer excursies, etc. 
 • Communicate openhouden: melden als er iets niet gebeurt of onder voorbehoud in plaats van niet communiceren
    

Mocht u vragen hebben hieromtrent of aan willen sluiten bij onze vergaderingen kunt u altijd contact met ons opnemen via mrgideonschool@pcponwk.nl

Notulen MR-vergadering 18 mei 
Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1178 keer